Montessori

 Utveckling drivs av lust, men med tydliga gränser

I en lugn vacker och stimulerande miljö har våra barn oanade möjligheter att utvecklas till glada, trygga, ansvarsfulla och nyfikna personer. Barn som får utvecklas i harmoni med sig själva och sin omvärld och får följa sina inre drivkrafter blir starka individer som fungerar väl i grupp. Montessori-pedagogiken genomsyrar allt vi gör på förskolan. 

Genom att se barnens behov anpassar vi förskolans miljö så det möter varje barns enskilda utvecklingsnivå. Miljön måste erbjuda rörelsefrihet och aktivitet som stimulerar barnens egna intressen och inre behov. 

Material som motiverar

Allt material har sin plats och ska vara så tilltalande för barnen som möjligt. Bord och stolar av olika storlek och även form ska vara anpassade efter barnens storlek.

Fördelarna med den förberedda miljön är att den ger frihet för barnen att röra sig som de vill och förbättra både fin- och grovmotorik. Genom att öva på att hålla en penna eller sax på rätt sätt så skaffar de sig till exempel en bra finmotorik. Barnen får fortsätta med ett material tills deras lust är tillfredsställd. En av de viktigaste fördelarna hos den förberedda miljön är möjligheten att öva koncentrationsförmåga genom arbete i egen takt. Frihet och ömsesidig respekt

Barnen utvecklas socialt genom att umgås med barn i olika åldrar och vuxna i en miljö som bygger på frihet och ömsesidig respekt. 

I och med att vårt material bara finns i ett exemplar lär sig barnen att vänta på sin tur och visa hänsyn. Stämningen på förskolan är viktigt för barnens lust att lära sig. Det råder en varm atmosfär med tillmötesgående vuxna som ser till varje barns behov. Ordning och rutiner ger barnen trygghet. 

Det ska finnas en bra balans mellan frihet och disciplin: Frihet betyder inte att barnen får göra som de vill, utan bygger på respekt och tydliga bestämmelser om vad som är rätt och fel.

 

Barnen i fokus!

Som montessoripedagoger sätter vi alltid barnen i fokus. Vi utgår från att: 

  • Barn är nyfikna och fulla av upptäckarglädje.
  • När barns spontana lust till arbete får komma till uttryck går det lättare att lära.
  • När barn fritt får känna sig fram inom alla områden så ger man dem en chans att utvecklas i sin egna enskilda takt
  • När barn får ägna sig åt det ämne som för tillfället intresserar mest så minskar disciplinproblemen.
  • När barn får jobba i sin egen takt minskar risken för negativ konkurrens och tävlingsmentalitet.
  • Montessoripedagogiken skapar förutsättningar för barn att utvecklas till harmoniska och självständiga personer.

Kort om Maria Montessori

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare. Under sin livstid nominerades hon vid tre tillfällen, 1949, 1950 och 1951, till Nobels Fredspris.

Maria Montessoris teorier grundar sig framför allt på den personliga erfarenheten av att arbeta med barn och på observationer av barnens utveckling. En stor del av hennes teori är grundad på barnens verkliga behov, snarare än på intellektuellt utarbetade idéer som sedan anpassats till barn.

Uppskattningsvis används Montessoriutbildning idag i ungefär 20 000 skolor runt om i världen, till godo för barn från födsel till 18 års ålder. År 1990 när Italien tryckte nya 1000 lire-sedlar (de sista innan övergången till Euro), så valde man att trycka dem med Maria Montessoris porträtt på framsidan.

Det viktiga är inte att barnen ska få kunskaper, utan det viktiga är att åstadkomma ett mentalt uppvaknande och en harmonisk utveckling av människan som helhet. Om vuxenvärlden kan få en större förståelse för barn, kommer vi att kunna ge dem större hjälp i uppbyggandet av en bättre värld, för dagens barn är ju morgondagens vuxna.”

- Maria Montessori